ఏపీలో మండుతున్న ఎండలు , పెరిగిపోతున్న ఉష్ణోగ్రతలు l Ntv