എലത്തൂരിൽ സുൽഫിക്കർ മയൂരി തന്നെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി